Dostarczanie żywności osobom w kwarantannie

Od dzisiaj udzielenie pomocy osobom w sytuacji kwarantanny powinno przebiegać według schematu podanego poniżej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich odstępstw od tych reguł. Mamy nadzieję, że jutro wszelkie wydane przez wojewodów wytyczne i instrukcje dotrą do jednostek.

Przypominamy pracodawcom, że w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom – mogą i powinni skorzystać z brzmienia par. 8 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które stanowi, że „W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu: 1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom; 2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki”.

Więcej informacji na profilu Facebook Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.